Zásady ochrany osobných údajov

1 Kto sme

1.1 Sme LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

1.2 Táto ochrana osobných údajov uvádza, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, keď navštívite lorgar.eu (vrátane našich aplikácií pre iPhone, Android) (ďalej len Stránka) a možnosti dostupné pre vás v súvislosti s naším použitím vašich osobných údajov (Ochrana osobných údajov).
Táto Ochrana osobných údajov by mala byť čítaná spolu s, a okrem toho, naše všeobecné obchodné podmienky (prístupné online na Všeobecné obchodné podmienky (Podmienky) a naša Zásady používania cookies (prístupné online na Zásady používania cookies). V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto Ochranou osobných údajov a Podmienkami, bude platiť táto Ochrana osobných údajov.

2 Ochrana osobných údajov

2.1 Poskytovaním prístupu na Stránku a Aplikáciu (ďalej len Stránka a Aplikácie) sme, konajúc rozumne a v dobrej viere, presvedčení, že vy:

 • máte všetky potrebné práva na registráciu a používanie tejto Stránky a Aplikácií;
 • poskytujete pravdivé informácie o sebe v rozsahu potrebnom na používanie služieb Stránky a Aplikácií;
 • chápete, že zverejnením svojich osobných údajov ste tieto informácie jasne sprístupnili verejnosti a tieto informácie sa môžu stať dostupné pre Administráciu;
 • chápete, že niektoré druhy informácií, ktoré prenášate iným používateľom Stránky, nemôžu byť vymazané ani vami ani nami;
 • ste oboznámení s touto Ochranou osobných údajov a súhlasíte s ňou.

3 Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

3.1 Aby sme mohli realizovať dohodu medzi vami a nami a poskytnúť vám prístup k používaniu funkcionality Stránky, zlepšíme služby Stránky, vyvineme a implementujeme nové služby Stránky a Aplikácií a rozšírime dostupnú funkcionalitu Stránky a Aplikácií. Na dosiahnutie týchto cieľov a v súlade s platnými zákonmi budeme zhromažďovať, ukladať, agregovať, organizovať, extrahovať, porovnávať, používať a dopĺňať vaše údaje (ďalej len „spracovanie“). Tiež budeme prijímať a odovzdávať tieto údaje a naše automaticky spracované analýzy týchto údajov našim pobočkám a partnerom, ako je uvedené v tabuľke nižšie a v časti 4 tejto Ochrany osobných údajov.

3.2 Podrobnejšie sme uviedli informácie, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb Stránky a Aplikácií, dôvod ich zhromažďovania a spracovania a právne základy nižšie.

2.2 Neoverujeme informácie o používateľovi, ktoré sme od vás získali, okrem prípadov, keď je takéto overenie potrebné na splnenie našich záväzkov voči vám.

2.3 Táto Ochrana osobných údajov sa bude vzťahovať iba na občanov EÚ. Ak nie ste občanom EÚ, odkazujte sa na Ochrana osobných údajov platnú vo vašej jurisdikcii.

Zber informácií

Účel

Právny základ

1

Údaje o polohe

Používame vaše údaje o polohe na generovanie odporúčaní a na prispôsobenie a zlepšenie reklám zobrazovaných na partnerských stránkach. Tieto informácie tiež používame na poskytovanie odporúčaní, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácií a informácií o našich a vybraných produktov a službách tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať

Súhlas

Legitímne záujmy

2

Údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na Stránke vrátane vášho mena, priezviska, mobilného telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy

Tieto informácie tiež používame na poskytovanie odporúčaní, partnerských stránok, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácií a informácií o našich produktoch a niektorých službách tretích strán, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tieto informácie používame na generovanie odporúčaní a prispôsobenie a zlepšenie služieb, ktoré sú prezentované na Stránke a v Aplikácii

Legitímne záujmy

Vykonanie našej zmluvy s vami

3

Ak je to potrebné, kópia vášho dokladu totožnosti alebo iného dokumentu obsahujúceho vaše meno, priezvisko, fotografiu a číslo hlavného dokladu totožnosti vás alebo vášho zástupcu. Môžeme podniknúť ďalšie kroky na overenie, kde to považujeme za primerané na overenie vášho účtu

Tieto údaje používame na overenie vášho účtu a na zabránenie zneužívania a porušovania práv vás alebo iných osôb. Napríklad tieto informácie používame na overenie vašej totožnosti, ak stratíte svoje prihlasovacie údaje a chcete získať prístup k vášmu účtu u nás

Legitímne záujmy

Vykonanie našej zmluvy s vami

4

Dodatočné údaje, ktoré poskytnete pri úprave svojej stránky prostredníctvom Profilu, vrátane rodinného stavu, rodného mesta, súčasného mesta, domácej adresy atď. Dodatočné údaje, ktoré poskytnete pri úprave svojich nastavení

Tieto informácie používame na správu a administráciu Stránky, vrátane poskytovania našich služieb Stránky a Aplikácií vám. Tiež tieto informácie používame na poskytovanie odporúčaní, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácií a informácií o našich a vybraných produktoch a službách tretích strán, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na partnerských stránkach Stránky, a na meranie účinnosti týchto reklám

Legitímne záujmy

Vykonanie našej zmluvy s vami

5

Dodatočné údaje získané pri prístupe na Stránku, vrátane informácií o technických zariadeniach, technickom vzťahu so Stránkou (vaša hostiteľská IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, geografická poloha, vaše nainštalované aplikácie, poskytovateľ internetu, kontakty z vášho adresára, údaje získané pri prístupe na kameru, mikrofón a podobné zariadenia) a vaše správanie pri prehliadaní a ďalšie činnosti na Stránke a v Aplikácii

Používame vaše údaje na interné hodnotenie s cieľom neustále zlepšovať obsah našej webovej stránky, rozumieť chybám, ktoré môžete pri používaní Stránky a Aplikácie stretnúť, informovať vás o zmenách na Stránke a v Aplikácii a prispôsobiť používanie našej Stránky a Aplikácie. Informácie obsahujúce históriu činnosti na Stránke sú k dispozícii v sekcii "Nastavenia / Bezpečnosť" na vašej stránke. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na Stránke a v Aplikácii, a na meranie účinnosti týchto reklám

Legitímne záujmy

6

Informácie, ktoré sú automaticky prijímané v čase prístupu na Stránku alebo na stránkach tretích strán pomocou cookies a technológií ako Google Analytics

Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách používania cookies, ktoré uvádzajú typy cookies, ktoré používame, a na čo tieto cookies používame. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na partnerských stránkach Stránky, na meranie účinnosti týchto reklám a na poskytnutie možnosti použitia časti funkcionalít Stránky na webových stránkach tretích strán

Súhlas

7

Informácie, ktoré vytvárate na svojej stránke mimo sekcie úprav Profilu a Stránky & Aplikácie (vrátane názvu profilu, miestností, upozornení, obrázkov, zvukových nahrávok, videozáznamov)

Tieto informácie používame na správu a administráciu Stránky a Aplikácie, vrátane poskytovania našich služieb.

Legitímne záujmy, ktoré zahŕňajú najmä spracovanie údajov, ktoré ste zverejnili.

Plnenie našej zmluvy s vami

8

Informácie, ktoré vytvárate pri podávaní žiadostí o podporu našich Služieb

Tieto informácie používame na overenie vašej totožnosti a na splnenie vašej požiadavky na podporu. Tieto údaje môžeme tiež použiť na vyšetrenie akýchkoľvek sťažností, ktoré podávate v mene, a na poskytovanie efektívnejšej služby

Legitímne záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

9

Informácie získané na základe vášho správania na webe (prihlásenie / odhlásenie z aplikácie, pridávanie obrázkov, história vašej aktivity a sledovanie videí)

Tieto informácie využívame na správu a riadenie webovej stránky a aplikácie vrátane poskytovania našich služieb na webe a v aplikácii. Tieto informácie používame na zlepšenie kvality služieb, zobrazenia informácií na webovej stránke a v aplikácii. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prešetrenie sťažností vo vašom mene a poskytnutie efektívnejšej služby

Legitímne záujmy

10

Informácie získané o vás v dôsledku činnosti iných používateľov na webe (pohybový senzor, únik atď.)

Tieto informácie využívame na správu a riadenie webovej stránky vrátane poskytovania našich služieb na webe. Tieto údaje tiež môžeme použiť na prispôsobenie vášho používania webovej stránky a vašej interakcie s našimi webovými službami

Oprávnené záujmy

11

Informácie získané v dôsledku vášho použitia platobných funkcií na stránke (napríklad prvých a posledných štyroch číslic čísla vašej karty, potrebných na zosúladenie týchto údajov s číslom identifikácie používateľa)

Tieto informácie používame na správu a riadenie stránky vrátane poskytovania našich služieb na stránke. Tieto údaje môžeme tiež použiť na vyšetrenie sťažností v mene vás a poskytnutie efektívnejšej služby

Oprávnené záujmy

Vykonanie našej zmluvy s vami

12

Údaje zbierané tretími stranami, vrátane informácií o vašich priateľoch z Facebooku, VK, Instagramu

Tieto informácie importujeme do systému webovej analytiky na následnú prípravu propagačných ponúk týkajúcich sa našich služieb a služieb pre vašich priateľov

Oprávnené záujmy

Vykonanie našej zmluvy s vami

3.3 Medzi naše oprávnené záujmy patria (1) udržiavanie a spravovanie webovej stránky a aplikácie; (2) poskytovanie služieb webovej stránky vám; (3) zlepšovanie obsahu webovej stránky; (4) spracovanie údajov, ktoré ste vy explicitne zverejnili; (5) zabezpečenie dostatočnej ochrany vášho účtu; a (6) dodržiavanie zmluvných, právnych alebo regulačných povinností podľa akéhokoľvek platného práva.

3.4 Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracované, ak to vyžaduje orgán presadzovania práva alebo regulačný orgán, inštitúcia alebo agentúra, alebo pri obrane alebo uplatňovaní právnych nárokov. Osobné údaje nevymažeme, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor. Budú ďalej uchovávané až do úplného vyriešenia týchto otázok a/alebo počas obdobia, ktoré je povolené a/alebo vyžadované podľa platných/príslušných právnych predpisov.

3.5 Svoj súhlas so zberom údajov o lokalite a vašich aplikáciách môžete odvolať zmenou nastavení ochrany súkromia v mobilnej aplikácii/nastavení ochrany súkromia vášho mobilného zariadenia. Môžete odvolať svoj súhlas so začiatkom aktívnych služieb, spustením po zapnutí zariadenia, čítaním oznámení v kontextových oknách, pripojením k sieti, zobrazením režimu spánku, vypnutím Wi-Fi pripojenia, načítaním údajov z internetu, ovládaním vibračného signálu, systémom platby Google Play, pripojením/odpojením Wi-Fi, neobmedzeným prístupom na internet a zmenou nastavenia siete, API pre inštaláciu aplikácií v nastaveniach vášho telefónu. Možnosť odhlásiť sa bude tiež zahrnutá v každom e-maile (ako priamy marketing) odoslanom vám nami alebo našimi vybranými tretími stranami, ak je takýto priamy marketing v skutočnosti realizovaný nami alebo našimi vybranými tretími stranami s naším súhlasom.

3.6 Upozorňujeme, že ak nechcete, aby sme spracovávali citlivé a špeciálne kategórie údajov o vás (vrátane údajov týkajúcich sa vášho zdravotného stavu, rasy alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženských alebo filozofických presvedčení, sexuálneho života a vašej sexuálnej orientácie), mali by ste sa vyvarovať zverejneniu týchto informácií alebo zdieľania týchto údajov na webovej stránke. Akonáhle tieto údaje poskytnete, budú prístupné pre administráciu a partnerov tretích strán, a stáva sa pre nás ťažké tieto údaje odstrániť.

3.7 Upozorňujeme, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo neposkytnete údaje, ktoré potrebujeme na udržiavanie a spravovanie webovej stránky a aplikácie, možno nebudete môcť získať prístup k webovej stránke a aplikácii alebo sa na ne zaregistrovať.

3.8 Ak máme v úmysle ďalej spracovávať vaše údaje na iný účel ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zásade ochrany osobných údajov, poskytneme vám podrobnosti o tomto ďalšom účele predtým, ako začneme so spracovaním.

4 Zdieľanie údajov

4.1 Pomocou služieb VPN, režimu "Súkromná karta", prehliadača Tor a podobných nástrojov môžete určiť svoj režim dôvernosti a podmienky prístupu k informáciám uvedeným v bodoch 2, 3, 4 a 7 v tabuľke vyššie. V takomto prípade však nemôžeme zaručiť kvalitu poskytovaných služieb. Pri vývoji aplikácie a webovej stránky prijímame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie funkčnosti príslušných nástrojov. Upozorňujeme, že ak zverejníte svoje osobné údaje, môžu sa stať dostupné pre internetových užívateľov a môžu byť skopírované a/alebo šírené takýmito užívateľmi. Po prenesení týchto údajov na iných užívateľov ich už nebudete môcť odstrániť.

4.2 Vaše údaje môžeme zdieľať s luxemburskou spoločnosťou AWS, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe"), pretože niektoré z našich služieb sú tam poskytované; viac informácií nájdete v ich politike zhromažďovania a uchovávania údajov na nasledujúcej adrese: aws.amazon.com. Občas môžeme tiež potrebovať zdieľať vaše údaje s tretími stranami, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby alebo spravovať webovú stránku a aplikáciu, napríklad ak sa rozhodnete zdieľať svoje údaje na iných sociálnych mediálnych platformách.

4.3 Vaše údaje môžeme tiež zdieľať s našimi zmluvnými partnermi tretích strán a vývojármi aplikácií, za predpokladu, že tieto tretie strany preberajú záväzky týkajúce sa dôvernosti vašich osobných údajov zhromažďovaných webovou stránkou a vaším používaním aplikácií, ktoré ponúkajú. Údaje budú zdieľané s týmito vývojármi len so súhlasom. Vývojárom môžete povoliť prístup k svojim informáciám prostredníctvom webovej stránky a/alebo aplikácie.

4.4 Nasledujúce služby sa používajú ako systém riadenia reklamy: Google Analytics a systémy Facebook Ads sú navrhnuté tak, aby vaše informácie neboli priamo zdieľané s reklamnými tretími stranami. Reklamný tvorca alebo odporúčateľ môže vybrať cielenie reklám na skupiny používateľov spadajúcich do kritérií, ako sú vek, pohlavie alebo poloha, alebo cieliť komunity podľa typu, napr. autá alebo móda. Ak spadáte do jednej z cielených skupín, dostanete reklamu alebo odporúčanie.

4.5 Reklamný tvorca alebo odporúčateľ môže tiež vybrať možnosť nahrať zoznam e-mailov, telefónnych čísel a identít webovej stránky a/alebo aplikácie LORGAR do našich systémov, aby sme (ale nie reklamný tvorca alebo odporúčateľ) mohli skontrolovať zhody medzi používateľmi. Uvidia počet zhôd, ale nie samotné zhody.

4.6 Luxemburská entita AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") a ďalšie spoločnosti v AMAZON, využívajúce vlastné reklamné služby, vám môžu zobrazovať reklamy.

5 Nastavenia súkromia

5.1 Webová stránka obsahuje odkazy na stránky prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za ochranu vašich údajov pri prístupe k týmto odkazom alebo pri interakcii so službami tretích strán, a mali by ste si prečítať príslušné vyhlásenie o ochrane súkromia tretích strán, ktoré bude riadiť vaše práva na ochranu údajov.

5.2 Nezodpovedáme za činy tretích strán, ktoré v dôsledku vášho používania internetu alebo služieb webovej stránky získajú prístup k vašim informáciám v súlade s úrovňou ochrany súkromia na internete, ktorú ste si zvolili (4.1).

5.3 Nezodpovedáme za následky používania informácií, ktoré vzhľadom na povahu webovej stránky v aplikácii môžu byť dostupné pre akéhokoľvek používateľa internetu, ak udelíte prístupové práva k vášmu osobnému účtu profilu a/alebo aplikácii. Žiadame vás, aby ste zodpovedne pristupovali k dôvernosti informácií o používateľskom mene a hesle a pripomíname, že zdieľanie takýchto informácií je zakázané v súlade s pravidlami uvedenými v dohode používateľa.

6 Medzinárodné prevody

6.1 Môžeme previesť a udržiavať na našich serveroch alebo databázach niektoré z vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

6.2 Krajiny, do ktorých prenášame vaše údaje, nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako vaša jurisdikcia. Prijaťmeme primerané kybernetické bezpečnostné opatrenia a/alebo zavedieme štandardné zmluvné doložky (napr. modelové doložky, dohoda/dodatok o spracovaní údajov), aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich údajov.

7 Doba uchovávania

7.1 Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné na plnenie účelov, pre ktoré boli údaje získané, v závislosti od právneho základu, na základe ktorého boli tieto údaje získané, a/alebo či ďalšie právne/regulačné povinnosti nám ukladajú uchovávať vaše osobné údaje počas doby, ktorá je požadovaná a/alebo povolená v súlade s príslušným/platným právom.

7.2 Svoje osobné údaje môžete odstrániť zmazaním údajov z vašej osobnej stránky; alternatívne môžete svoju stránku zmazať pomocou funkcie "Zmazať môj profil", ktorá je k dispozícii v sekcii "Moje nastavenia". Máte právo obnoviť svoj osobný profil do 90 dní po zmazaní vašej osobnej stránky.

7.3 Môžeme zmazať váš profil alebo informácie, ktoré zverejníte v aplikácii, ak máme dôvody stanovené v platnom práve alebo v súlade s podmienkami.

8 Vaše práva

8.1 Za určitých okolností máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k vašim osobným údajom.
 2. Právo opraviť vaše osobné údaje: môžete požiadať o aktualizáciu, blokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú údaje neúplné, zastarané, nesprávne, nezákonne získané alebo už nie sú relevantné pre účel spracovania.
 3. Právo obmedziť použitie vašich osobných údajov.
 4. Právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 5. Právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť údajov (v určitých konkrétnych prípadoch).
 7. Právo nebýt predmetom automatizovaného rozhodnutia.
 8. Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

8.2 Máte tiež právo nezávisle odstrániť svoj profil, informácie na svojom profile a vykonávať zmeny a opravy vo svojom osobnom profile na webovej stránke a v aplikácii, za predpokladu, že takéto zmeny a opravy obsahujú aktuálne a pravdivé informácie. Prehľad informácií o vás, ktoré máme, si môžete tiež prezrieť na našej webovej stránke.

8.3 Ak by ste chceli uplatniť tieto práva, pošlite svoju žiadosť našej podpornej službe Support alebo písomne na adresu LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní od prijatia žiadosti. Predtým, ako vám budeme môcť poskytnúť osobné údaje, budeme musieť overiť vašu totožnosť.

9 Bezpečnostné opatrenia

9.1 Prijaťmeme technické, organizačné a právne opatrenia, vrátane šifrovania, ak je to vhodné, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú chránené pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, odstránením, úpravou, blokovaním, kopírovaním a šírením.

9.2 Prístup na webovú stránku sa vykonáva pomocou vášho prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a hesla. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti týchto informácií. Nesmiete zdieľať svoje prihlasovacie údaje s tretími stranami a odporúčame vám, aby ste podnikli kroky na udržanie tejto informácie v dôvernosti.

9.3 Ak zabudnete svoje prihlasovacie údaje a my máme vaše mobilné telefónne číslo, môžete nás požiadať, aby sme vám poslali e-mail obsahujúci kód na obnovenie pomocou špeciálneho nástroja, ktorý je k dispozícii tu: lorgar.eu.

9.4 Na zníženie možnosti neoprávneného prístupu tretími stranami, ak sa prihlásite do svojho účtu z nezvyčajného servera (najmä zo servera nachádzajúceho sa v inej krajine), zablokujeme prístup na vašu osobnú stránku. Potom dostanete správu s požiadavkou na poskytnutie určitých číslic uvedených v správe odoslanej na vaše mobilné telefónne číslo. Po troch neúspešných pokusoch o zadanie týchto číslic zablokujeme prístup z tohto servera na 4 hodiny.

9.5 Informácie o čase a zariadení, z ktorého bol pristupovaný váš účet, môžete získať pomocou odkazu Zobraziť históriu aktivity v sekcii Moje nastavenia.

10 Zmeny tejto politiky

10.1 Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme čas od času meniť a/alebo aktualizovať. Ak sa táto politika ochrany osobných údajov zmení akýmkoľvek spôsobom, na tejto stránke zverejníme aktualizovanú verziu. Predchádzajúce verzie tejto politiky ochrany osobných údajov si uchovávame v našich záznamoch. Odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli neustále informovaní o našich postupoch s informáciami a o akýchkoľvek zmenách v nich. Momentálne zhromažďujeme iba údaje potrebné pre správne fungovanie Stránky a Aplikácie v súlade s článkami 15-18 Nariadenia (GDPR). Vaše právo na výmaz osobných údajov podľa článku 5 GDPR bolo uplatnené. Systém prenosu údajov do iných krajín v rámci Holdings bol vyvinutý a nastavený na základe článku 45 Nariadenia (GDPR). Používame tiež platobný systém s predbežným spracovaním platieb v banke, pri ktorom sa riadime Platobnou politikou a Politikou používania cookies. V rámci našej spoločnosti bola vypracovaná a zavedená Politika ochrany osobných údajov v súlade s článkom 24 nariadenia. Inventarizácia činností spracovania v súlade s článkom 30 Nariadenia a politika reakcie na bezpečnostné incidenty, ako aj systém bol vyvinutý a zavedený na oznámenie subjektov údajov a dozorného orgánu o prípadoch hackovania a únikov v súlade s článkom 33 nariadenia (GDPR).

11 Kontaktujte nás

11.1 Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám svoje písomné žiadosti na adresu: LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, alebo na podporu. Aby sme mohli účinne riešiť vašu žiadosť, uveďte túto politiku ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.

11.2 Všetka korešpondencia, ktorú nám pošlete (písomné alebo elektronické otázky), je klasifikovaná ako informácia s obmedzeným prístupom a nesmie byť zverejnená bez vášho písomného súhlasu. Osobné údaje a ďalšie informácie o vás nesmú byť použité bez vášho súhlasu na žiadny iný účel ako na odpoveď na otázku, okrem prípadov výslovne stanovených v zákone.

11.3 E-mailová adresa nášho DPO je support@lorgar.eu