• Lorgar /
 • Záručná politika a záručné listy

Záručná politika a záručné listy

LORGAR vám ďakuje za výber našich produktov. Sme presvedčení, že zariadenie, ktoré ste si zakúpili, vám bude slúžiť mnoho rokov, ak budete dodržiavať pravidlá prevádzky a skladovania. 

Záručná karta

Môžete si stiahnuť a vyplniť záručnú kartu:
Východná Európa

1. Všeobecné záručné podmienky

LORGAR poskytuje obmedzenú záruku na svoje produkty na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ miestne právne predpisy neurčujú inak.

Záručná doba znamená kalendárne obdobie, počas ktorého sa výrobca zaväzuje poskytovať záručnú opravu zariadenia koncovému používateľovi.

Záručná doba sa počíta od dátumu zakúpenia produktu koncovým používateľom, ktorý je uvedený v doklade potvrdzujúcom nákup.

Doklady potvrdzujúce nákup sú:

 • Originálny záručný list, správne vyplnený, v papierovej alebo elektronickej podobe, s presne a jasne vyplnenými poliami "model", " sériové číslo", "dátum predaja", s pečiatkou obchodnej organizácie obsahujúcej jej názov.
 • Pokladničný blok alebo iný úhradový doklad schválený zákonom.

2. Vylúčenie zodpovednosti 

Záruka výrobcu nezahŕňa:

 • mechanické poškodenia, znečistenie alebo poruchy, ktoré vznikli bez zavinenia výrobcu:
 • poruchy vznikajúce v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávnej prevádzky;
 • škody vzniknuté v dôsledku činnosti tretích strán alebo vyššej moci;
 • vady zariadenia vzniknuté vystavením atmosférickým javom alebo iným vonkajším vplyvom, porušením pravidiel inštalácie a/alebo skladovania;
 • poškodenie spôsobené bokom objektov, kvapalinami, hmyzom, zvieratami, ktoré sa dostanú do zariadenia;
 • poškodenie spôsobené domácimi faktormi: vysoká vlhkosť, znečistenie, agresívne prostredie atď.;
 • prirodzené opotrebenie zariadenia;
 • časti zariadenia, ktoré sa opotrebovávajú časom, ako aj časti, ktoré sa ľahko lámajú: sklo, plast, žiarovky atď.;
 • ak je poškodené alebo chýba sériové číslo alebo továrenská pečať;
 • ak sú podmienky uvedené v záručnom liste zmenené akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu;
 • vady zariadenia spôsobené nestabilitou elektrickej siete, ktorej prevádzkové normy nespĺňajú stanovené štandardy;
 • vady zariadenia spôsobené významným negatívnym vplyvom prostredia (blesk, požiar, záplava atď.), ktorý nie je pod kontrolou výrobcu, ako aj nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením;
 • požiadavky na úpravy konštrukcie zariadenia s cieľom prispôsobiť ho miestnym podmienkam, ktoré sa líšia od tých v krajine, pre ktorú bolo zariadenie navrhnuté, vyrobené a/alebo certifikované;
 • nároky týkajúce sa funkčných vlastností zariadenia, ak súčasné vlastnosti zodpovedajú tým, ktoré uviedol výrobný závod;
 • spotrebný materiál, pokiaľ zlyhanie nie je spôsobené vadou materiálov alebo kvality výroby;
 • kozmetické poškodenie, vrátane, ale nielen škrabancov, vytlčenín, rozbitého/strhaného plastu, papiera, kartónu alebo iných častí z ľahko poškoditeľných materiálov;
 • poškodenie spôsobené použitím s produktmi iných výrobcov;
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku údržby (vrátane modernizácií a rozšírení) vykonanej osobami inými ako zástupcovia LORGAR alebo autorizované servisné strediská LORGAR;
 • produkty, ktorých funkčnosť alebo vlastnosti boli zmenené bez písomného súhlasu spoločnosti LORGAR;

Herné stoličky LORGAR: Nasledujúce činnosti a poškodenia sú vylúčené zo záruky:

 • Materiály (napr. látka, koža alebo iné materiály použité pri výrobe produktov a náchylné na opotrebenie, okrem prípadov, keď príčinou defektov sú chyby materiálu alebo kvality výroby;
 • Kozmetické poškodenia, vrátane škrabancov, vytlčenín, rozbitého/strhaného plastu, látky, kože, papiera, kartónu alebo iných častí z ľahko poškoditeľných materiálov;
 • poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou, zneužitím, kontaktom s kvapalinami, ohňom alebo inými vonkajšími vplyvmi, ako aj kontakty s hmyzom alebo zvieratami;
 • poškodenia spôsobené používaním stoličky LORGAR v rozpore s ustanoveniami návodov, špecifikácií alebo iných publikovaných odporúčaní spoločnosti LORGAR;
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku údržby (vrátane modernizácií a rozšírení) vykonanej osobami inými ako zástupcovia LORGAR alebo autorizované servisné strediská LORGAR;
 • produkty, ktorých funkčnosť alebo vlastnosti boli zmenené bez písomného súhlasu spoločnosti LORGAR;
 • vady spôsobené prirodzeným opotrebením výrobku;
 • vady alebo poškodenia, ktoré sa objavili pri používaní stoličiek LORGAR na komerčné účely;
 • poškodenia vzniknuté v dôsledku nevhodnej prepravy alebo presunu stoličky na vine zákazníka;
 • poškodenia vzniknuté v dôsledku použitia stoličky v extrémnych poveternostných podmienkach.

POZOR! Produkty LORGAR nie sú určené pre žiadne "kritické aplikácie"!

"Kritické aplikácie" znamenajú systémy životnej podpory, lekárske aplikácie, pripojenia k implantovaným lekárskym zariadeniam, komerčnú prepravu, jadrové zariadenia alebo systémy a akékoľvek iné aplikácie, pri ktorých zlyhanie zariadenia by mohlo viesť k zraneniu alebo smrti alebo k poškodeniu majetku.

Medzi nevýhody produktu nepatrí nasledujúce:

 • Zápach nového plastu alebo gumy, ktorý vydáva produkt počas prvých dní prevádzky;
 • Zmena odtieňa farby, lesku dielov zariadenia počas prevádzky;
 • Hluky (neprekračujúce hygienické normy) súvisiace s prevádzkovými princípmi jednotlivých komponentov produktu, a to:

-    ventilátory;

-    vodové ventily;

-    elektrické relé;

-    elektrické motory;

-    remene;

-    kompresory;

 • Hluky spôsobené prirodzeným opotrebením (starnutím) materiálov, a to:

- praskanie počas ohrevu/chladenia;

- vrzganie;

- menšie klepanie pohyblivých mechanizmov;

- potreba výmeny spotrebného materiálu a opotrebovateľných dielov, ktoré sa stali nepoužiteľnými v dôsledku ich prirodzeného opotrebenia.

3. Podmienky získania záruky

Záručné záväzky k zariadeniam LORGAR môžu byť splnené výmenou za zariadenie podobné vo funkcionalite (v tomto prípade sa stanovuje nová záručná lehota).

Na získanie záručného servisu sa môžete obrátiť na predajné miesto zariadenia s platným účtom a vadným produktom.

Záručné opravy sa vzťahujú na zariadenia LORGAR, ktoré sa poškodia po predaji konečnému používateľovi, za predpokladu, že:

• záručná lehota zariadenia je účinná;

• závada produktu nie je spôsobená porušením pravidiel prevádzky: mechanické poškodenie, zatekanie kvapalín, vedľajšie predmety, hmyz, opravy neoprávnenými osobami, iné dôvody nesúvisiace s výrobou;

• existuje správne a jasne vyplnený, papierový alebo elektronický záručný list výrobcu alebo finančný doklad potvrdzujúci skutočnosť nákupu (pokladničný blok, potvrdenka o predaji, dodací list, úhradový doklad alebo iný finančný doklad, ktorý zodpovedá miestnej legislatíve).